IETU wyróżniony przez NFOŚiGW w kategorii Najbardziej aktywny dofinansowany przez NFOŚiGW Współbeneficjent projektów zagranicznych z Programu LIFE

11 stycznia 2024 w Warszawie odbył się Dzień Informacyjny LIFE, na którym prezentowane były możliwości jakie oferuje Program LIFE oraz dofinansowane projekty z tego programu realizowane w Polsce. Podczas spotkania wręczone zostały również nagrody wyróżniającym się beneficjentom Programu LIFE, wśród których znalazł się także IETU. Organizatorem wydarzenia był Krajowy Punkt Kontaktowy LIFE Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostały efekty 15 lat zaangażowania NFOŚiGW we wspieranie projektów LIFE w Polsce oraz projekty realizowane przez najbardziej zaangażowanych Beneficjentów Programu LIFE. Była to okazja do odwiedzenia stoisk Projektów LIFE oraz poznania przedstawicielami projektów, którzy aplikowali z sukcesem o środki z tego Programu. Ponadto przedstawione zostały oferty innych programów UE przez zaproszonych przedstawicieli Krajowych Punktów Kontaktowych, m.in. takich jak HORYZONT EUROPA (NCBR), URBACT oraz ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

W ramach wydarzenia najbardziej zaangażowani Beneficjenci Programu LIFE przedstawili swoje projekty, otrzymali również wyróżnienia. Wśród laureatów znalazł się IETU, który otrzymał wyróżnienie w kategorii Najbardziej aktywny dofinansowany przez NFOŚiGW Współbeneficjent projektów zagranicznych z Programu LIFE.

IETU zaprezentował na stoisku projekt LIFEproETV – Promocja i wdrażanie ETV jako dobrowolnego programu UE służącego weryfikacji efektu działania technologii środowiskowych. LIFEproETV ma na celu promowanie i wdrażanie systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych (Environmental Technology Verification - ETV) jako dobrowolnego programu o uznanej pozycji na rynku i szerokim zasięgu, ukierunkowanego na zwiększenie liczby nowych, innowacyjnych technologii środowiskowych wprowadzanych na rynek. Ma służyć ograniczeniu negatywnego wpływu MŚP, przemysłu i sektora publicznego na środowisko.

W ostatnich latach IETU pozyskał środki finansowe LIFE dla kilku projektów, a obecnie realizowane to wspomniany powyżej i koordynowany przez IETU – LIFEproETV oraz dwa projekty, w których IETU jest członkiem konsorcjów.

Pierwszym z nich jest projekt RE-PLAN CITY LIFE – Plan efektywnego podnoszenia świadomości społecznej dla wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie wykorzystania materiałów z recyklingu opon w środowisku miejskim. Celem projektu jest podnoszenie świadomości społecznej w zakresie możliwości powszechnego stosowania materiałów z recyklingu opon (RTM). W tym kontekście projekt jest nakierowany m.in. na współpracę z administracją publiczną celem wypracowania rozwiązań, które będą sprzyjać stosowaniu i wdrażaniu przyjaznych dla środowiska dobrych praktyk stosowania RTM, możliwych do wdrażania w inwestycjach gminnych, jak i procedur zielonych zamówień publicznych. Jednym z zadań projektu realizowanym przez IETU jest utworzenie platformy internetowej (Re-Plan Web Portal). Platforma poza wymianą i wyszukiwaniem informacji pomiędzy użytkownikami (społeczność Re-Plan) zarówno pod kątem materiałów, produktów czy usług, jak również partnerów biznesowych i instytucji – będzie umożliwiać prowadzenie konsultacji, oraz wymianę wiedzy i informacji pomiędzy podmiotami branżowymi, administracją i innymi podmiotami zainteresowanymi stosowaniem i wdrażaniem RTM.

Kolejnym projektem jest plasticLIFEcycle – Rozwiązanie do zarządzania zmieszanymi twardymi odpadami plastikowymi poprzez zastosowanie podejścia CIrCuLar Economy. Głównym celem projektu jest zademonstrowanie innowacyjnej technologii PLC do sortowania i recyklingu mieszanych tworzyw sztucznych oraz stworzenie międzynarodowej sieci współpracy biznesowej obejmującej pełen łańcuch wartości tworzyw sztucznych (od odpadów do produktu końcowego) w celu zwiększenia wykorzystania tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w produkcji nowych wyrobów. W ramach projektu Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe JWTŚ, działająca w IETU, przeprowadzi weryfikację technologii powstałej w ramach projektu.

Cieszymy się z otrzymanego wyróżnienia i mamy nadzieję, że nasze starania o pozyskanie środków finansowych w ramach Programu LIFE w przyszłości będą równie skuteczne.

 

 

 

 


do góry