LIFEproETV – Promocja i wdrażanie ETV jako dobrowolnego programu UE służącego weryfikacji efektu działania technologii środowiskowych

LIFEProETV ma na celu promowanie i skuteczne wdrażanie systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych (Environmental Technology Verification - ETV) jako dobrowolnego programu o uznanej pozycji na rynku i zasięgu ogólnounijnym, ukierunkowanego na zwiększenie liczby nowych technologii środowiskowych wprowadzanych na rynek w celu ograniczenia negatywnego wpływu MŚP, przemysłu i sektora publicznego na środowisko. System ETV oparty jest na normie ISO 14034 Zarządzanie Środowiskowe: Weryfikacja Technologii Środowiskowych ,dzięki czemu jest powszechnie uznawany przez wszystkich interesariuszy oraz rozpoznawalny na rynku krajowym i unijnym. ETV zapewnia wszystkim – od twórców technologii, w szczególności z sektora MŚP, po nabywców, inwestorów oraz organom władzy – spójne podejście do uwiarygodnienia efektu działania nowych technologii oraz ich wpływu na środowisko w sposób niezależny i bezstronny.

Projekt LIFEproETV:

 • buduje potencjał, umiejętności i wiedzę dla wykorzystania ETV wśród dostawców technologii, nabywców, decydentów i innych stron zainteresowanych,
 • tworzy sprzyjające środowisko polityczne dla ETV i jego potencjalnego wykorzystania w zamówieniach publicznych,
 • dostarcza wiedzy i wskazówek dotyczących systemu ETV oraz możliwości jego wykorzystania,
 • angażuje organizacje wsparcia biznesu w celu przybliżenia ETV do realnych potrzeb i oczekiwań MŚP oferujących zielone innowacje,
 • promuje wykorzystanie ETV w całej UE.

W jaki sposób?

 • Będziemy promować ETV wśród nabywców publicznych i prywatnych, reprezentujących m.in. przemysł, usługi komunalne, itp. w sposób zrozumiały i zgodny z ich potrzebami i oczekiwaniami dzięki bogatemu pakietowi materiałów informacyjnych i poradników, materiałów multimedialnych dostępnych w różnych wersjach językowych na Platformie Wiedzy o ETV
 • Opracujemy wytyczne dla nabywców technologii z sektora publicznego i prywatnego w celu zdobycia wiedzy oraz lepszego zrozumienia wartości i możliwości zastosowania świadectw weryfikacji EU ETV do podejmowania decyzji zakupowych , w tym w formule zamówień publicznych.
 • Przedstawimy i wskażemy w jaki sposób ETV może być pomocny przy zamówieniach w dziedzinie innowacji w zakupach przedkomercyjnych
 • Będziemy promować ETV wśród decydentów z Komisji Europejskiej oraz na poziomie krajowym aby wskazać, w jaki sposób ETV może pomóc im w osiągnięciu celów w zakresie ochrony środowiska, klimatu i innowacji istotnych z punktu widzenia Europejskiego Zielonego Ładu.
 • Opracujemy w tym celu Informatory Polityczne (Policy Briefs), aby wskazać obszary polityk, w których wykorzystanie ETV może stanowić wartość dodaną.
 • Utworzymy sieć Centrów Wiedzy ETV w oparciu o organizacje wsparcia biznesu w całej UE, aby przybliżyć ETV małym i średnim przedsiębiorstwom, które szukają pomocy w rozwijaniu biznesu.
 • Ułatwimy tworzenie nowych jednostek weryfikujących i poszerzanie oferty usług już istniejących poprzez działania coachingowe w formie on-line dla zainteresowanych organizacji i jednostek akredytujących .
 • Wspólnie z interesariuszami opracujemy Mapę Drogową dla zwiększenia uznania i akceptacji ETV na rynku UE.
 • Przeprowadzimy 6 pokazowych kampanii promocyjnych ETV w Polsce, Hiszpanii, Włoszech, Francji, Węgrzech i Słowenii.
 • Nawiążemy kontakty i współpracę sieciową z kluczowymi interesariuszami na szczeblu unijnym i krajowym, w tym z Sekretariatem Programu ETV UE, aby wspólnie budować markę ETV wykorzystując rezultaty naszego projektu.

Co chcemy osiągnąć?

 • zbudować świadomości marki ETV wśród dostawców technologii oraz ich nabywców jako „top of mind” narzędzia wspomagającego wprowadzanie innowacyjnych technologii środowiskowych na rynek oraz podejmowanie decyzji zakupowych
 • uczynić zielone zamówienia publiczne i zamówienia przedkomercyjne głównym stymulatorem popytu na ETV,
 • włączyć i wykazać wartość dodaną ETV jako narzędzia wspomagającego realizację polityk i programów w ramach Zielonego Ładu na szczeblu UE jak i krajowym jako siły napędowej dla zwiększenia wykorzystania potencjału nowych technologii środowiskowych.

 

Realizatorem projektu jest konsorcjum 8 jednostek:

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Polska – Koordynator
CETAQUA: CENTRO TECNOLÓGICO DEL AGUA, FUNDACIÓN PRIVADA, Hiszpania
EIT RawMaterials GmbH
ENEA: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, Włochy
INSAVALOR, Francja
Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, Polska
KÖVET: Egyesület a Fenntartható Gazdaságért, Węgry
ZAG: Slovenian National Building and Civil Engineering Institute, Słowenia

 

Czas realizacji projektu: wrzesień 2020 – czerwiec 2024

Budżet projektu: € 1,876,282

Numer umowy: LIFE19 GIE/PL/000784-LIFEproETV

Koordynator Projektu – Izabela Ratman-Kłosińska, email:

 

Więcej informacji:

Strona internetowa projektu - http://lifeproetv.eu/

Twitter @LIFEproETVhttps://twitter.com/LIFEproETV

Linkedin -  www.linkedin.com/showcase/lifeproetv-project/

 

 

Projekt otrzymał finansowanie w ramach programu LIFE Unii Europejskiej - numer grantu LIFE 19 GIE/PL/000784; projekt jest współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz Ministerstwo Rolnictwa Węgier

 

Film promujący projekt

 

 

 


do góry