Konferencja – Bezpieczeństwo ekologiczne w aglomeracji

Zdefiniowanie zagrożeń ekologicznych występujących w aglomeracjach, analiza uwarunkowań gospodarczych, społecznych, prawnych, finansowych i organizacyjnych, wypracowanie rekomendacji legislacyjnych, to tematy podejmowane na konferencji – Bezpieczeństwo ekologiczne w aglomeracji. Konferencja została zorganizowana przez Polską Izbę Ekologii i odbyła się 18.06.2019 w Katowicach.

Poczucie bezpieczeństwa jest naturalną potrzebą każdego człowieka. Wysoki poziom bezpieczeństwa ekologicznego znacząco wpływa na realizację zarówno interesów państwa, jak i poszczególnych jego obywateli. Zagwarantowanie zrównoważonego rozwoju w obszarze ochrony przyrody oraz zapewnienie równowagi pomiędzy rozwojem ekonomiczno-gospodarczym a środowiskiem może skutecznie wpłynąć na zwiększenie dobrostanu kraju i jego mieszkańców. Dlatego społeczeństwo powinno być świadome tego, że bardzo często jednostkowe wybory dokonywane każdego dnia mają rzeczywisty wpływ na poziom bezpieczeństwa ekologicznego.

Konferencja pokazała różnorodność i wieloaspektowość bezpieczeństwa ekologicznego. Problematykę bezpieczeństwa ekologicznego z różnej perspektywy przedstawili m.in.: dr hab. A. Misiołek, prof. WSZOP, Senator RP, Przewodniczący Senackiej Komisji Infrastruktury, Maciej Thorz, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, Grzegorz Podlewski, Wiceprzewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Mariusz Skiba, Wiceprezydent Miasta Katowice.

Konferencja skierowana była do przedstawicieli samorządów, policji, Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, WFOŚiGW w Katowicach, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych.

W konferencji zwieli udział Piotr Cofałka, Zastępca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju IETU oraz dr Ewa Błaszczyk.

Program konferencji jest dostępny na stronie internetowej: http://www.pie.pl/konferencje/bezpieczenstwo-ekologiczne-w-aglomeracji.html

 

Bezpieczeństwo ekologiczne – termin konstytucyjny

Art. 5.

Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.

Art. 74.

1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom.
2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.
3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska.
4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483).

 

Pomimo faktu umieszczenia kategorii bezpieczeństwa ekologicznego w Konstytucji, dotychczas nie przedstawiono powszechnie obowiązującej definicji tego pojęcia.


do góry