Konferencja: PRZYSZŁE WYZWANIA W ZINTEGROWANEJ GOSPODARCE PRZESTRZENNEJ

Save the date!

25 września 2018 w Brdo pod Kranjem w Słowenii odbędzie się konferencja „Przyszłe wyzwania w zintegrowanej gospodarce przestrzennej“. Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu LUMAT „Wdrażanie zintegrowanego zarządzania środowiskiem w funkcjonalnych obszarach miejskich”, finansowanego z Programu INTERREG Europa Środkowa. Serdecznie zapraszamy.

 

Jednodniowa konferencja będzie dotyczyła roli zintegrowanego regionalnego planowania przestrzennego oraz ważności zagadnień odnowy miejskiej w celu zapobiegania rozlewaniu się miast oraz ograniczenia wykorzystywania przestrzeni. Aby do roku 2050 osiągnąć założone w Planie Działań na rzecz zasobooszczędnej Europy cele dotyczące ograniczenia w wykorzystywaniu przestrzeni, rozwiązania planistyczne powinny obejmować metody kompensacji oraz narzędzia zarządzania środowiskiem stosowane już w wielu regionach Europy.

W trakcie konferencji partnerzy projektu LUMAT, a także zaproszeni goście będą prezentować przykłady dobrych praktyk i rozwiązań.

Głównym organizatorem Konferencji w ramach projektu LUMAT jest partner projektu – Ministerstwo Środowiska i Planowania Przestrzennego Słowenii.

Informacje o Konferencji będą dostępne na stronach Ministerstwa Środowiska i Planowania Przestrzennego Słowenii oraz projektu LUMAT

Główny etap: Do 2020 r. strategie UE będą uwzględniać swój bezpośredni i pośredni wpływ na użytkowanie gruntów w UE i na świecie, a wskaźnik zajęcia gruntów będzie stosowany w celu osiągnięcia poziomu zerowego netto do 2050 r.; erozja gleby będzie ograniczona, a zawartość materii organicznej w glebie wyższa, a na skażonych terenach prowadzone będą działania naprawcze.

Plan Działań na rzecz zasobooszczędnej Europy /KOM(2011) 571/

do góry