Mikołów dla Klimatu – Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu

Eksperci IETU, Piotr Cofałka, dr Janusz Krupanek i Wanda Jarosz, uczestniczyli w seminarium, które rozpoczyna proces przygotowywania miejskiego planu adaptacji dla Mikołowa. Konieczność uczynienia miasta odpornym na skutki zmian klimatu można wykorzystać jako sposobność do poprawy funkcjonowania miasta i polepszenia jakości życia jego mieszkańców.

Seminarium odbyło się 14 października br. w ramach projektu „Mikołów dla Klimatu – wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście” realizowanego w partnerstwie Gminy Mikołów, Instytutu Strategicznego Rozwoju w Liechtensteinie oraz Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa. Celem projektu jest wzmocnienie odporności miasta na skutki zmian klimatycznych przez zwiększenie jakości i spójności sieci błękitno-zielonej infrastruktury w przestrzeni publicznej.

Miejski plan adaptacji to dokument strategiczny zawiera charakterystykę danego obszaru, analizę danych klimatycznych, ocenę podatności, potencjału i wrażliwości oraz propozycję działań mających na celu zarówno łagodzenie skutków zmian klimatu, jak i adaptację do nich.

Przedstawiliśmy przede wszystkim nasze doświadczenia z pracy nad opracowaniem MPA dla miast województwa śląskiego,  ale także przykłady działań adaptacyjnych w innych regionach kraju – mówi Piotr Cofałka, zastępca dyrektora ds. badań i rozwoju IETU. – Pojawiła się także kwestia planowanej legislacji, która określi minimalne wymagania zarówno dla miejskich, jak i ponadlokalnych planów adaptacji do zmian klimatu.

Innym powodem, dla którego warto sporządzić miejski plan adaptacji do zmian klimatu jest fakt, że zaplanowanie działań adaptacyjnych może ułatwić oraz umożliwić uzyskanie funduszy na ich realizację ze środków zewnętrznych.

Kluczem do skutecznej adaptacji miasta do skutków zmian klimatu jest integracja aspektów przestrzennych, urbanistycznych, przyrodniczych, gospodarczych i społecznych w ramach spójnego systemu – podkreśla dr Janusz Krupanek, ekspert IETU z zakresu analiz strategicznych i polityki środowiskowej.

Część warsztatów poświęcona została kwestiom partycypacji społecznej, współpracy interesariuszy, skutecznej komunikacji i edukacji oraz innym „miękkim działaniom” wspomagającym budowanie długoterminowej i efektywnej odporności, której same środki techniczne nie są w stanie zapewnić.

 

 


do góry