Ministerstwo Klimatu o projekcie ustawy antykryzysowej w zakresie energetyki i gospodarki odpadami

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną Ministerstwo Klimatu przygotowało przepisy, które pomogą przedsiębiorcom i samorządom.
Rządowy projekt z dnia 26 marca 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

 

Zmiany w gospodarowaniu odpadami medycznymi

W odpowiedzi na obecną sytuację epidemiczną w Polsce, Ministerstwo Klimatu zaproponowało rozwiązania, które mają pomóc w gospodarowaniu odpadami, w szczególności medycznymi o właściwościach zakaźnych, wytwarzanymi w czasie występowania w Polsce zakażeń wirusem SARS-CoV-2.
Przepisy ustawy będą stosowane w miejscach i sytuacjach, w których np. istniejące instalacje, przeznaczone do zagospodarowania odpadów, nie będą miały możliwości ich przetwarzania.

Dzięki tym zmianom, w przypadku gdy w danym województwie wystąpią problemy z możliwością unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych w uprawnionych do tego spalarniach, wojewoda będzie mógł wydać polecenie przetworzenia takich odpadów w innych instalacjach, mających techniczne możliwości bezpiecznego zagospodarowania tych odpadów.

Zaprojektowane przepisy odnoszą się również do gospodarowania w tym czasie odpadami komunalnymi wytwarzanymi w domach każdego z nas. W ich przypadku także wojewoda będzie mógł podjąć odpowiednie działania.

„Przygotowaliśmy propozycje przepisów w zakresie gospodarki odpadami, które odpowiadają obecnym potrzebom branży. Zależy nam, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim, którzy mogą mieć styczność z tego typu odpadami, stąd propozycje konkretnych rozwiązań” – powiedział minister Michał Kurtyka.

Zobacz: Q&A dot. projektowanych przepisów nowelizacji specustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w zakresie gospodarki odpadami

 

Więcej czasu dla inwestorów w OZE

Zmiany zostaną również wprowadzone w zakresie odnawialnych źródeł energii. Stanowią odpowiedź na możliwe wystąpienie niezależnych od wytwórców niedoborów towarów czy opóźnienia dostaw komponentów niezbędnych dla realizacji procesów modernizacji lub inwestycyjnych w sektorze energetyki odnawialnej.
Propozycje Ministerstwa Klimatu dadzą możliwość wydłużenia terminów dla inwestorów, których oferty wygrały aukcje w latach ubiegłych. Przepis dotyczy zarówno sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego, jak i maksymalnego wieku urządzeń wchodzących w skład danej instalacji. Rozwiązanie to będzie stosowane w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od wytwórcy, tzw. wystąpienia siły wyższej.
Analogiczna regulacja została zaproponowana dla wytwórców korzystających z systemów feed-in tariff (FiT) oraz feed-in premium (FiP), adresowanych do określonych mocowo instalacji OZE, wykorzystujących hydroenergię, biogaz i biogaz rolniczy.
Zobacz: Q&A dot. zmian w zakresie OZE

 

Wydłużenie terminów opracowania programów ochrony powietrza

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii nie ma obecnie możliwości przeprowadzenia przez zarządy województw konsultacji społecznych, w tym spotkań z mieszkańcami gmin objętych programem ochrony powietrza. Dlatego Ministerstwo Klimatu zaproponowało również zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym, które mają na celu wydłużenie terminów związanych z opracowywaniem programów ochrony powietrza.
Zobacz: Q&A w zakresie przesunięcia terminów przyjęcia programów ochrony powietrza

 

Źródło: MK, PAP

 

 


do góry