Mission Caring for Soil is caring for life – Troska o glebę to troska o życie Kolejne webinarium z udziałem dr hab. Marty Pogrzeby

Biuro Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Brukseli z Biurem Promocji Nauki PolSCA PAN zorganizowało 23 września br. webinarium w celu dostarczenia najważniejszych informacji o Misji „Troska o glebę to troska o życie” w ramach programu Horyzont Europa i zwiększenia świadomości na temat znaczenia zdrowej gleby we współczesnym świecie. W webinarium wzięła udział dr hab. Marta Pogrzeba, prof. IETU członkini Rady Misji „Troska o glebę to troska o życie”.

Aby wspierać świadczenie podstawowych usług ekosystemowych dla żywności, ludzi, przyrody i klimatu do 2030 r. w każdym państwie członkowskim UE co najmniej 75% wszystkich gleb to będą gleby zdrowe lub wykazujące znaczną i mierzalną poprawę wszystkich wskaźników, dla których obecne poziomy są poniżej zaakceptowanych progów. Około 33% gleb na świecie jest zdegradowanych, a w UE erozja dotyka 25% gruntów rolnych. Szacowane koszty związane z degradacją gleb w UE przekraczają 50 miliardów euro rocznie.

Raport przygotowany przez Mission Board Soil Health and Food jest propozycją działań, jakie należy podjąć, aby poprawić stan gleb oraz narzędziem zwiększania świadomości ich znaczenia wśród obywateli. Stan gleby jest podstawą nowego Europejskiego Zielonego Ładu oraz celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

Biuro Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Brukseli z Biurem Promocji Nauki PolSCA PAN zorganizowało 23 września br. webinarium w celu dostarczenia najważniejszych informacji o Misji „Troska o glebę to troska o życie” w ramach programu Horyzont Europa i zwiększenia świadomości na temat znaczenia zdrowej gleby we współczesnym świecie.

Przedstawicielka Komisji Europejskiej, Szefowa Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi (DG AGRI) Nathalie Sauze-Vandevyver przedstawiła główne założenia i cele Misji „Troska o glebę to troska o życie”.

Dr hab. Marta Pogrzeba, prof. IETU członkini Rady Misji poprowadziła dwa panele dyskusyjne z udziałem ekspertów: „Gleby w mieście: Ograniczenie degradacji gleb i zwiększenie ponownego wykorzystania gleb miejskich” oraz „Grunty rolne: Rolnictwo ekologiczne”.

Główny temat dyskusji – czy możliwe są do osiągnięcia w Polsce cele Misji „Troska o glebę to troska o życie” dotyczące gleb miejskich i gruntów rolnych?

To ważne aby zastanowić się na jakim poziomie w Polsce jesteśmy zarówno z ponownym odzyskiem gleb w miastach i nadaniem im nowych funkcji, jak również zwiększaniem liczby gospodarstw rolnych prowadzących produkcje ekologiczną – podkreśla dr hab. Marta Pogrzeba, prof. IETU. – Ponadto zebranie głosów ze środowiska naukowców, praktyków czy organizacji pozarządowych pozwoli na opracowanie działań, które do 2030 roku pozwolą nam jeżeli nie osiągnąć całkowicie, to zbliżyć się do wskaźników wskazanych w ośmiu celach Misji „Troska o glebę to troska o życie”.

Na zakończenie spotkania Magdalena Maciejewska przedstawicielka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła Misję „Troska o glebę to troska o życie” z perspektywy działań krajowych.

Prof. Pogrzeba zaapelowała do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o włączenie jak najszerszej grupy polskich naukowców do badań i działań wdrożeniowych związanych z ochroną i poprawą jakości gleb, nie tylko na terenach rolnych, ale także w miastach.

Tylko wspólne działanie może zakończyć się sukcesem i udowodnić, że gleba jest zasobem o który trzeba się troszczyć na każdym etapie naszej działalności zarówno w życiu zawodowym jaki i prywatnym – zaznacza dr hab. Marta Pogrzeba, prof. IETU

W spotkaniu wzięło udział ponad 100 uczestników – zależy nam na czystym powietrzu, wodzie i glebie!!

 

 


do góry