Najpoważniejsze zagrożenia miejskie wynikające ze zmian klimatu: miejska wyspa ciepła

Drugie webinarium, z cyklu dotyczącego adaptacji do zmian klimatu, organizowanego przez Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, poświęcono skutkom wysokich temperatur w mieście czyli zjawisku miejskiej wyspy ciepła. Czym jest miejska wyspa ciepła, jak się ją bada oraz jakimi metodami można ją obniżyć? Jak z tym problemem radzą sobie samorządy?

Miejska wyspa ciepła jest skutkiem fal upałów, długo utrzymującej się wysokiej temperatury oraz specyficznego charakteru zabudowy miast. Obszar objęty MWC cechuje wzrost temperatury powietrza w przyziemnej warstwie atmosfery w stosunku do temperatury powietrza za miastem. MWC wpływa na obniżenie komfortu termicznego mieszkańców, stanowi zagrożenie zdrowia, a nawet życia, zwłaszcza ludzi starszych i dzieci.

Moderatorem webinarium była dr Janina Fudała, ekspert wiodący IETU, w obszarze diagnozowanie stanu i prognozowanie zmian jakości środowiska, która we wprowadzeniu zaprezentowała trendy zmian czynników klimatycznych w ostatnich 35 latach, scenariusz zmian klimatycznych do roku 2030, scharakteryzowała zjawisko miejskiej wyspy ciepła, metody wyznaczania zasięgu miejskiej wyspy ciepła oraz przedstawiła przykłady wykonanych w IETU opracowań dla Aglomeracji Górnośląskiej i poszczególnych miast tego obszaru, a także wskazała możliwość wykorzystania tych informacji do wyznaczania ryzyka zagrożeń termicznych dla populacji mieszkańców.

W trakcie webinarium polskie i zagraniczne dobre praktyki w ograniczaniu zjawiska miejskiej wyspy ciepła przedstawiła Agnieszka Czachowska, ekspertka Fundacji Sendzimira

Doświadczenia Lublina w zakresie zwiększania zadrzewień przyulicznych, jako naturalnego zacienienia chodników oraz realizacji miniskwerów zaprezentowała Paulina Sito, z Biura Miejskiego Architekta Zieleni Urzędu Miasta. Natomiast realizowane przez Katowice projekty ograniczające skalę zjawiska miejskiej wyspy ciepła omówił Daniel Wolny, Kierownik Biura Zarządzania Energią, Urzędu Miasta.

O roli zintegrowanego zarządzania środowiskiem w funkcjonalnych obszarach miejskich w ograniczeniu miejskiej wyspy ciepła w mieście na przykładzie doświadczeń projektu LUMAT mówili Michał Adamczyk i Adam Bartela z Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Bardzo dobra i potrzebna dyskusja!

 

W 2021 roku zaplanowano kolejne dwa seminaria:

  • Doświadczenia miast (w tym posiadających Miejskie Plany Adaptacji do zmian klimatu) w zakresie projektów wzmacniających odporność miast na zmiany klimatu (luty 2021)
  • Rola planowania przestrzennego w adaptacji miast do zmian klimatu (kwiecień 2021).

Seminaria są organizowane przez ŚZGiP we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, w ramach wspólnej inicjatywy „Forum Przestrzeni”. IETU jest partnerem merytorycznym tego przedsięwzięcia.

 

 


do góry