Nowa Regionalna Rada Ochrony Przyrody w Katowicach – kadencja 2020-2025

Regionalna Rada Ochrony Przyrody w Katowicach została powołana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach zarządzeniem nr 7/2020 z 20 kwietnia 2020 r. Wśród 26 członków Rady jest dr Jacek Krzyżak z IETU.

Regionalna rada ochrony przyrody jest organem opiniodawczo-doradczym w zakresie ochrony przyrody, działającym przy regionalnym dyrektorze ochrony środowiska.

Członkami regionalnej rady ochrony przyrody są działający na rzecz ochrony przyrody przedstawiciele nauki, praktyki, organizacji ekologicznych i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz sejmiku województwa. Do zadań regionalnej rady ochrony przyrody należy m.in. ocena realizacji zadań w zakresie ochrony przyrody, opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie ochrony przyrody wydawanych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, opiniowanie planów rozwoju i strategii wojewódzkich w zakresie ochrony przyrody.

Zmiany legislacyjne wprowadzane w Polsce na przestrzeni ostatnich lat zwiększają rolę i odpowiedzialność Regionalnej Rady Ochrony Przyrody mówi dr Jacek Krzyżak. – Udział w pracach Rady pozwoli mi na śledzenie zmian związanych z ochroną przyrody województwa śląskiego oraz umożliwi realny wpływ na wyznaczanie obszarów szczególnie cennych. Z punktu widzenia badań prowadzonych przeze mnie w IETU, istotne będzie zachowanie równowagi pomiędzy gospodarczym wykorzystaniem terenu a ochroną przyrody. W szczególności ze względu na fragmentację krajobrazu oraz sposób użytkowania gruntów i gleb, które szkodzą różnorodności biologicznej, a także z punktu widzenia możliwości jakie daje biogospodarka surowcowa.

Skład Regionalnej Rady Ochrony Przyrody kadencji 2020-2025

 

 

dr Jacek Krzyżak ukończył Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Pracę doktorską „Wspomagana fitostabilizacja metali ciężkich w glebach” obronił w 2013 r. w Instytucie Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej.
W badaniach naukowych zajmuje się problemami zagospodarowania terenów poprzemysłowych, testowaniem technologii fitoekstrakcji i wspomaganej fitostabilizacji na terenach silnie zanieczyszczonych metalami ciężkimi oraz możliwością uprawy roślin przemysłowych na takich terenach.
Współautor i wykonawca zadań badawczych w projektach zarówno krajowych jak i międzynarodowych (PhytoDec, Metallophytes, PHIME, MAGIC, FOKS, Geosap, PHYTO2ENERGY LINK www.phyto2energy.eu, MISCOMAR, LUMAT, MISCOMAR+, Mod4GrIn.
Od osiemnastu lat pracuje w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, obecnie adiunkt w Zakładzie Badań i Rozwoju. Od 2015 r. członek Rady Naukowej IETU.


do góry