Konkurs na stanowisko Profesora instytutu w obszarze badawczym diagnozowanie stanu i prognozowanie zmian jakości środowiska

Załącznik nr 1  do Zarządzenia Dyrektora IETU nr 4/2020
z dnia 12 lutego 2020 r.

Dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
ogłasza konkurs na stanowisko

Profesora instytutu w obszarze badawczym diagnozowanie stanu i prognozowanie zmian jakości środowiska (1 etat)
w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

 1. Wymagania stawiane kandydatom
 2. Dyplom ukończenia studiów z zakresu biologii.
 3. Stopień doktora nauk biologicznych oraz stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych.
 4. Potwierdzona dorobkiem naukowym znajomość zagadnień z zakresu biologii środowiskowej oraz inżynierii/ochrony środowiska, w szczególności:
  • ekosystemów;
  • kształtowania i odtwarzania zbiorowisk roślinnych;
  • badania i analizy reakcji roślin na stresy środowiskowe;
  • wdrażania rozwiązań opartych na naturze.
 5. Dorobek naukowy obejmujący:
  • publikacje w czasopismach indeksowanych w JCR w obszarze określonym w pkt. 3;
  • indeks Hirscha min. 8 zgodnie z bazą Web of Science;
  • prezentacje ustne i/lub posterowe na seminariach i konferencjach krajowych i/lub międzynarodowych.
 6. Doświadczenie praktyczne:
  • kierownictwo co najmniej dwu projektów w zakresie określonym w pkt. 3.;
  • doświadczenie w planowaniu i praktycznej ochronie aktywnej zbiorowisk roślinnych, programów informatycznych służących do analiz przestrzennych oraz oprogramowania do analiz danych statystycznych.
 7. Pożądana znajomość :
  • języka programowania R na poziomie zaawansowanym;
  • zaawansowanych metod i technik biologicznych.
 8. Udokumentowane staże naukowe w jednostkach polskich i/lub zagranicznych w obszarze określonym w pkt. 3 oraz dokumentujące doświadczenie określone w punkcie 5.
 9. Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:
 • Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. ) - RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Dokumenty wynikające z Kodeksu pracy:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierający:
  • imię i nazwisko,
  • data urodzenia,
  • miejsce zamieszkania - adres do korespondencji (za zgodą kandydata dane kontaktowe, tj. adres
   e-mail i nr telefonu);
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • kopia dyplomu doktorskiego i habilitacyjnego;
 • wykaz dorobku naukowego i zawodowego potwierdzający wymagane kwalifikacje naukowe;
 • kopia dokumentów potwierdzających dotychczasowy przebieg pracy zawodowej;
 • oświadczenie o zgodności z oryginałem przedstawionych kopii dokumentów.

Dokumenty przekazane dobrowolnie przez kandydata, np.:

 • Podanie o zatrudnienie (list motywacyjny);
 • Informacja o innych kwalifikacjach, niż wynikające z wykazu dorobku naukowego i przebiegu pracy;
 • opinia lub list rekomendacyjny napisany przez osobę posiadającą tytuł naukowy.
  • Zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko profesora w IETU” w sekretariacie Instytutu, pok. 134 lub przesłać listem poleconym na adres: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 6.
 1. Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 6 marca 2020 r. W przypadku zgłoszenia listem poleconym decyduje data wpływu do Instytutu.
 2. Konkurs jest dwuetapowy. Kandydaci dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną powiadomieni w sposób przez nich wskazany np. pocztą elektroniczną o miejscu i czasie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 3. Zatrudnienie kandydata poprzedzone jest badaniami lekarskimi potwierdzającymi dopuszczenie pracownika do pracy na danym stanowisku.
 • Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Instytutu oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Instytutu w terminie 7 dni od dnia zakończenia II etapu konkursu.
 • Klauzula informacyjna dotycząca danych podanych w procesie rekrutacji:

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Kandydata jest Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU) z siedzibą w Katowicach, 40-844, ul. Kossutha 6.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych -
 3. Dane osobowe Kandydata przetwarzane będą w celach związanych z procesem rekrutacyjnym.
 4. Podstawą do przetwarzania tych danych są:
  1. 6 ust. 1 lit. b - (podjęcie działań na żądanie Kandydata przed zawarciem umowy);
  2. 6 ust. 1 lit. c - przepisy prawa, m.in.: ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją oraz ich przepisy wykonawcze;
  3. 6 ust. 1 lit. a – zgoda dotyczy zakresu szerszego niż wynikający z art. 221§ 1 Kodeksu pracy;
  4. 6 ust. 1 lit. f - prawnie uzasadnione interesy administratora tj. rekrutacja pracowników, umówienie rozmowy kwalifikacyjnej, rozpatrzenie rekrutacji, zaproponowanie innego stanowiska leżącego w kompetencjach osoby aplikującej, ochrona przed roszczeniami.
 5. Informacja o odbiorcach danych: dane osobowe Kandydata będą przetwarzane przez osoby upoważnione przez IETU tj. członków Komisji Konkursowej. Dane osobowe Kandydata nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane przez 10 lat od daty zakończenia procesu rekrutacyjnego w treści protokołów z konkursu. Dokumenty osób, które nie uzyskały zatrudnienia, zostaną odesłane Kandydatowi niezwłocznie, nie później jednak niż tydzień od zakończenia procedury konkursowej. Chyba, że dla danych przetwarzanych na podstawie zgody, zostanie ona cofnięta wcześniej niż przed zakończeniem wskazanego okresu.
 7. Prawa Kandydata: prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia aplikacji w procesie rekrutacji i podjęcia dalszych działań związanych z rekrutacją, a ich niepodanie może skutkować nierozpatrzeniem aplikacji w procesie rekrutacyjnym - Kandydat, przez fakt złożenia dokumentów, wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej.
 9. Dane osobowe kandydata nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wyrażona w oświadczeniu może być w każdym czasie wycofana przez złożenie wniosku do IETU, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Kandydata dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 

 


do góry