ReBuilt – Rozwój sektora budowlanego w Europie Środkowej w kontekście cyfryzacji i gospodarki o obiegu zamkniętym

 

Branża budowlana w znacznym stopniu wykorzystuje zasoby, będąc jednocześnie źródłem wytwarzania odpadów i emisji do środowiska. Przyjęcie praktyk cyrkularnych wspomaganych cyfrowo może pomóc w zmniejszeniu wpływu tego sektora na środowisko. Rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym w tym sektorze poprzez zwiększenie efektywności gospodarowania zasobami wpłynie na dobrobyt społeczeństwa Europy Środkowej.

Obecnie poziom innowacji wspomaganych cyfrowo w budownictwie o obiegu zamkniętym różni się znacznie w zależności od regionu. Niektóre regiony stosują już dobre praktyki w zakresie wykorzystywania materiałów pochodzących z odzysku, wprowadzając odpowiednie procedury administracyjne, takie jak kryteria utraty statusu odpadu przez odzyskane materiały, inne są na etapie wstępnych kroków w kierunku budownictwa o obiegu zamkniętym. Istnieją wspólne problemy we wszystkich regionach, takie jak: obawy stosowania produktów opartych na surowcach wtórnych (SRM), brak odpowiednich danych o jakości produktów opartych na SRM i ich identyfikowalności (przepływie odpadów do produktów), brak administracyjno-prawnych ścieżek ponownego wykorzystania produktów, brak sprawdzonych powszechnie modeli biznesowych gospodarki o obiegu zamkniętym, brak ponadnarodowego programu szkoleniowego dla profesjonalistów.

Oprócz Instytutu ZAG ze Słowenii jako partnera wiodącego w projekcie uczestniczy 13 partnerów ze Słowenii, Włoch, Austrii, Chorwacji, Węgier, Słowacji, Polski, Czech, Niemiec oraz 6 partnerów stowarzyszonych ze Słowenii, Węgier i Niemiec.

Wszyscy partnerzy przyczynią się do realizacji celów i uzyskania rezultatów projektu ReBuilt, którymi są:

  • zwiększenie świadomości społecznej i promocja budownictwa cyrkularnego poprzez stworzenie programu edukacyjnego;
  • modernizacja i pilotaż nowych rozwiązań (technicznych i cyfrowych);
  • rozwój działań zwiększających popyt, takich jak wprowadzenie zielonego oznakowania, procedur utraty statusu odpadów, zielonych zamówień publicznych oraz poprzez stworzenie pierwszej środkowoeuropejskiej strategii budownictwa o obiegu zamkniętym wspieranym cyfrowo, która zostanie wdrożona za pośrednictwem sieci regionalnych centrów wspieranego cyfrowo budownictwa o obiegu zamkniętym.

Produkty i rezultaty projektu będą dalej wykorzystywane w budownictwie w Europie Środkowej, z uwzględnieniem regionalnej specyfiki urbanistycznej.

Konsorcjum projektu:

  • ZAG ze Słowenia (koordynator)
  • 13 partnerów ze Słowenii, Włoch, Austrii, Chorwacji, Węgier, Słowacji, Polski, Czech, Niemiec oraz 6 partnerów stowarzyszonych ze Słowenii, Węgier i Niemiec

 

Okres realizacji projektu: 2023 – 2026

Koordynator projektu w IETU: Marek Matejczyk, e-mail:

Strona internetowa projektu: https://www.interreg-central.eu/projects/rebuilt/

 

 

Źródło finansowania:

Projekt otrzymał finansowanie w ramach instrumentu INTERREG Europa Środkowa, CE0100390 ReBuilt.

 

 

 


do góry