Warsztaty – Adaptacja do zmian klimatu na Śląsku

IETU oraz firma Arcadis mając na uwadze specyfikę struktury przestrzennej naszego województwa oraz kierując się potrzebą podzielenia się wiedzą i doświadczeniem, a także dostrzegając znaczenie kreowania synergii działań i inicjatyw zmierzających ku systemowemu wzmocnieniu odporności miast na skutki zmian klimatu, organizują 30 września 2019 w Katowicach Warsztaty – Adaptacja do zmian klimatu na Śląsku. Adaptacja ma na celu przystosowanie miast do zmieniających się warunków klimatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska, gospodarki i społeczeństwa.

Celem warsztatów jest zwrócenie uwagi na konieczność współpracy jednostek samorządowych wszystkich szczebli i dążenie do rozwiązań systemowych pozwalających skutecznie przeciwdziałać negatywnym skutkom zagrożeń wynikających ze zmian klimatu. Na warsztatach chcemy wypracować wspólne rozwiązania adaptacji do zmian klimatu w miastach najbardziej zurbanizowanego regionu w Polsce.

Warsztaty pozwolą na przekazanie doświadczeń zdobytych wspólnie z miastami podczas przygotowywania Miejskich Planów Adaptacji, w ramach koordynowanego przez Ministerstwo Środowiska projektu „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców (44MPA)”. Ponadto zainicjują wspólne wypracowanie nowych pomysłów i rozwiązań podnoszących odporność obszarów zurbanizowanych na skutki zmiany klimatu na Śląsku.

Warsztaty będą składały się z części wprowadzającej oraz części dyskusyjnej, w której uczestnicy skupią się na następujących zagadnieniach:

  • systemowe rozwiązania działań adaptacyjnych,
  • Miejska Wyspa Ciepła – zasięg zagrożenia i możliwości ograniczenia,
  • gospodarka wodna w miastach w świetle działań adaptacyjnych,
  • projekty i działania wzmacniające odporność miast na zmiany klimatu,
  • formy informacyjno-edukacyjne w zakresie mitygacji i adaptacji do zmian klimatu.

Patronat nad warsztatami objęli: Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak oraz Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa.

Uprzejmie informujemy, że rejestracja na warsztaty została zamknięta.

Więcej informacji na stronie Warsztatów - www.ietu.pl/warsztaty-adaptacja/

Duże miasta i obszary metropolitalne ze względu na największą koncentrację ludności, zabudowy i infrastruktury są szczególnie zagrożone negatywnymi skutkami zmian klimatu. Głównie na ekstremalne temperatury, fale upałów, deszcze nawalne, powodzie i podtopienia. Wysoki poziom urbanizacji oznacza, że zmiany klimatu będą miały wpływ na dynamikę rozwoju miast i na kondycję ekonomiczną państwa, a także na jakość życia ich mieszkańców. W ramach projektu Ministerstwa Środowiska „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców (44MPA)” w latach 2017-2019 przygotowano wspólnie z samorządami takie dokumenty dla 44 polskich miast.

Miejskie Plany Adaptacji (MPA) dla Bytomia, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Katowic, Mysłowic, Rudy  Śląskiej, Siemianowic Śląskich oraz Sosnowca przygotowali eksperci IETU razem z przedstawicielami lokalnych władz. W kolejnych ośmiu miastach województwa śląskiego, czyli Bielska-Białej, Czeladzi, Częstochowy, Gliwic, Jaworzna, Rybnika, Tychów i Zabrza, MPA powstały we współpracy z ekspertami z firmy ARCADIS.

Obecnie ludność śląskich miast to ponad 3,3 mln osób, co stanowi ponad 72% populacji województwa. Prognozowany wzrost wysokiej temperatury powietrza na obszarach silnie zurbanizowanych obniży jakość życia i wpłynie negatywnie na zdrowie mieszkańców. Grupami szczególnie zagrożonymi są osoby starsze (powyżej 65 lat), małe dzieci, osoby chore na choroby układu oddechowego, sercowo-naczyniowego, a także osoby bezdomne.


do góry