Wirtualne Otwarte Warsztaty Innowacji projektu CIRC4Life, 27-28 maja 2021

W ramach projektu CIRC4Life, finansowanego przez program Horyzont 2020 (Nr 776503), w dniach 27-28 maja 2021 roku odbędą się drugie Otwarte Warsztaty Innowacji. Tym razem warsztaty będą miały formułę wirtualną.

Dołącz do partnerów projektu CIRC4Life jako zewnętrzny ekspert warsztatów, w ramach których zaangażowani zostaną eksperci i praktycy w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym z całego świata. Wydarzenie ma na celu ocenę modeli biznesowych gospodarki o obiegu zamkniętym oraz kluczowych innowacji umożliwiających ich wdrożenie w praktyce. Opracowane w projekcie CIRC4Life rozwiązania zostaną zaprezentowane przez przedstawicieli partnerów projektu realizujących działania demonstracyjne. W trakcie warsztatów zidentyfikowane zostaną najbardziej obiecujące innowacje możliwe do wprowadzenia na rynek i będące przedmiotem dalszych badań.

Otwarte Warsztaty Innowacji projektu CIRC4Life to doskonała okazja aby podjąć się próby rozwiązania krytycznych kwestii dotyczących przyszłego rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym oraz opracowania rozwiązań  zorientowanych na użytkownika, a także innych przedsięwzięć na poziomie europejskim. W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieć niepowtarzalną okazję dostępu do wyników projektu i opracowanych rozwiązań oraz możliwość oceny ich innowacyjności i cyrkularności. Ponieważ wydarzenie jest otwarte dla czołowych ekspertów w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym, uczestnicy dołączą do interdyscyplinarnego zespołu, w ramach którego zaangażowani zostaną przedstawiciele przemysłu, środowisk akademickich, sektora prywatnego i publicznego, tworząc platformę do dyskusji i planowania przyszłych możliwości współpracy.

Więcej na temat warsztatów

 

 

Kluczowe tematy

​Model biznesowy: współtworzenie produktów i usług

W tym modelu, dzięki wykorzystaniu metod zorientowanych na użytkownika końcowego, konsument uczestniczy w projektowaniu i ma wpływ na proces produkcji wyrobu. Korzystając z funkcji współtworzenia, wdrożono zrównoważone metody produkcji i stworzono nowe produkty/usługi. Kluczowymi innowacjami wypracowanymi dla tego modelu biznesowego są: metoda eko-punktów, analiza cyklu życia wykonywana online oraz narzędzie do podejmowania decyzji i oceny wpływu dedykowane uczestnikom łańcucha wartości.

Model biznesowy: zrównoważona konsumpcja

Model ten umożliwia konsumentowi podjęcie  świadomej, zrównoważonej decyzji przez zaproponowaniu mu różnych możliwości wyboru i odpowiedniej metody oceny wpływu oddziaływania produktów na środowisko. W modelu wprowadzono rozwiązanie umożliwiające monitorowanie zrównoważności produktu w łańcuchu wartości. Przez podnoszenie świadomości konsumentów i dzielenie się wiedzą, użytkownicy końcowi i zainteresowane strony będą aktywnie wdrażać zasady gospodarki o obiegu zamkniętym. Kluczowe innowacje tego modelu to: aplikacja konsumencka CIRC4Life, oznakowanie ekologiczne, moduł identyfikowalności oraz działania związane z podnoszeniem świadomości konsumentów i budowaniem potencjału.

Model biznesowy: recycling oparty na współpracy różnych podmiotów i powtórne użytkowanie

Model ten oparty jest na wdrożeniu, przyjaznego dla użytkownika, systemu zbierania odpadów. Obejmuje on następujące elementy: system współpracy interesariuszy umożliwiający użytkowanie / ponowne użycie produktów wycofanych z eksploatacji i ograniczenia ilości odpadów oraz system przyznawania tzw. ekokredytów, którego zadaniem jest zachęcenie konsumentów  do recyklingu / ponownego użycia. Kluczowe innowacje tego modelu biznesowego to: oparty na platformie internetowej system ponownego użycia/ recyklingu, aplikacja konsumencka umożliwiająca wyliczanie  tzw. ekokredytów / kosztów ekologicznych, systemy zachęt do ograniczania generowania odpadów, ponownego użycia i recyklingu produktów oraz działania uświadamiające.

Platforma internetowa

Narzędziem wspierającym działanie wymienionych modeli biznesowych jest otwarta i niezależna  internetowa platforma informacyjna. Pomaga ona w wyliczaniu ilości potrzebnych surowców i ocenie oddziaływań, gromadzeniu informacji rynkowych i statystycznych oraz umożliwia wiarygodną identyfikowalność produktu w całym łańcuchu wartości i dostaw.

Spotkanie prowadzone będzie w jęz. angielskim.

 

Więcej informacji o projekcie Circ4Life

 


do góry