Zaproszenie na otwarte seminarium IETU – Identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi w teorii i praktyce, Katowice 17.10.2019

Prowadzący: dr Eleonora Wcisło, prof. IETU, Jacek Długosz, dr Ewa Błaszczyk, dr Włodzimierz Łukasik – IETU

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 101d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018.799 ze zm.), starosta dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi (PHZPZ) i sporządza ich wykaz. Zadanie to może być trudnym wyzwaniem, gdy dotyczy powiatu lub miasta na prawach powiatu, w którym przemysł, zwłaszcza wydobywczy i ciężki, zaczął rozwijać się już w XIX wieku. Przykładem takim jest miasto Katowice. Trudnego zadania identyfikacji PHZPZ na obszarze Katowic podjął się Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych na zlecenie Prezydenta Miasta. Na seminarium Autorzy podzielą się doświadczeniem zdobytym podczas realizacji tego zadania.

W wystąpieniu zostaną przedstawione obowiązujące wymagania formalno-prawne, a także problemy związane z prowadzeniem identyfikacji oraz sporządzaniem wykazu PHZPZ. Zaprezentowane zostanie autorskie podejście metodyczne do identyfikacji PHZZ zastosowane w mieście Katowice, które obejmowało: (1) analizę i wybór źródeł informacji i materiałów kartograficznych, (2) identyfikację podmiotów prowadzących działalność gospodarczą/przemysłową przed 30 kwietnia 2007 r., (3) lokalizowanie prawdopodobnie zanieczyszczonych działek, (4) pozyskanie innych niezbędnych informacji i powiązanie ich ze zidentyfikowanymi działkami.

Zastosowane podejście pozwoliło na rozwiązanie problemów ujawnionych podczas sporządzania wykazu PHZPZ dla m. Katowice i może zostać wykorzystane przy sporządzaniu wykazów dla innych dużych miast przemysłowych. Opracowany wykaz nie tylko pozwala Prezydentowi Miasta Katowice na wypełnienie prawnego obowiązku starosty polegającego na identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, ale może także znaleźć zastosowanie do efektywnego planowania przestrzennego i zarządzania terenami poprzemysłowymi.

 

Data i miejsce seminarium: 
17 października 2019, g. 13.00
Katowice, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, ul. Kossutha 6, sala 121

Udział w seminarium jest bezpłatny.
Prosimy o rejestrację on-line lub poprzez przesłanie skanu podpisanego formularza zgłoszenia na adres emailowy EncodedSuccessfully EncodedEncodedSuccessfully Encoded.
Zgłoszenie na seminarium prosimy dokonać do 15 paźdzernika 2019 r.

 

Program seminarium

Formularz zgłoszenia on-line

 

Więcej o Seminariach IETU


do góry