#zdrowagleba – Pierwsze wspólne spotkanie Rady i Zgromadzenia Misji Zdrowa Gleba i Żywność

Stan prac nad przygotowaniem mapy drogowej dla obszaru zdrowa gleba i żywność był przedmiotem pierwszego wspólnego spotkania Rady Misji Zdrowa Gleba i Żywność z zespołem ekspertów Zgromadzenia, które odbyło się 29 kwietnia br. Członkiem Rady Misji jest dr hab. Marta Pogrzeba, prof. IETU.

Europejskie misje badawcze i innowacyjne mają na celu rozwiązanie najważniejszych wyzwań, przed którymi obecnie stoi świat. Stanowią integralną część Programu Horyzont Europa i zostały wybrane na pierwsze cztery lata jego realizacji.

Cele, które wyznaczy europejska misja badawcza i innowacyjna obszaru zdrowa gleba i żywność będą realizowane w ramach różnych działań finansowanych z różnych części programu ramowego.

Na wspólnym zdalnym spotkaniu, które odbyło się 29 kwietnia Rada Misji Zdrowa Gleba i Żywność przedstawiła dotychczasowy stan prac nad przygotowaniem konkretnych tematów misji, ich celów ekspertom z tzw. Zgromadzenia Misji (Mission Assembly), którzy wspierają merytorycznie działania Rady, zapewniając dodatkową wiedzę ekspercką.

Członkowie Rady Misji Zdrowa Gleba i Żywność

Członkowie Zgromadzenia Misji Zdrowa Gleba i Żywność

Cele i założone efekty misji będą realizowane i osiągane przez portfolio projektów – mówi dr hab. Marta Pogrzeba. – Takie portfolio projektów zostanie utworzone w ramach tematów misji, a Komisja Europejska oraz Rady będą współpracować w celu ich monitorowania i oceny realizacji każdej z misji. Obecnie bardzo ważne jest informowanie i nawiązanie współpracy z różnymi interesariuszami, aby podnieść świadomość roli i znaczenia zdrowej gleby. Dobra jakość gleb ma fundamentalne znaczenie w produkcji żywności w skali regionalnej i globalnej oraz w trwałości ekosystemów i ochronie bioróżnorodności.

Tematy misji mają zostać zidentyfikowane do końca maja 2020, kiedy to Rady Misji przygotują wstępne wersje raportów. Podczas Europejskich Dni Badań i Innowacji, 22-24 września 2020, rekomendowane przez Rady Misji tematy zostaną przedstawione Komisji Europejskiej.

Proces identyfikacji tematów misji ma kluczowe znaczenie, ponieważ mają zostać włączone do pierwszego Planu strategicznego na lata 2021–2024, a w kolejnym kroku do tzw. Programów prac. Ten ambitny proces ma zostać zakończony do końca 2020 r., tak aby umożliwić uruchomienie Programu Horyzont Europa 1 stycznia 2021 r. Misje będą wdrażane w ramach II filaru Horyzontu Europa (Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa).


do góry