IETU na konferencji Polskiej Izby Ekologii

Konferencja hybrydowa „Doświadczenia i perspektywy transformacji ekologicznej” Polskiej Izby Ekologii była okazją do omówienia konkretnych rozwiązań i perspektyw w zakresie transformacji ekologicznej. Konferencja odbyła się 21 listopada br. w Katowicach i zaprezentowano na niej 10 wystąpień przedstawicieli administracji samorządowej, przedsiębiorstw oraz środowiska naukowego.

Konferencję otworzyli Przewodniczący Rady PIE Jerzy Swatoń oraz Wiceprzewodniczący Rady PIE dr Przemysław Jura. W trakcie wydarzenia poruszano tematykę z trzech obszarów: transformacja energetyczna, adaptacja do zmian klimatycznych i rozwój bioróżnorodności oraz transformacja edukacyjna i społeczna. Skupienie uwagi na tych problemach, omówienie konkretnych rozwiązań i perspektyw w zakresie transformacji ekologicznej były głównymi celami konferencji.

W konferencji udział wzięli eksperci, przedstawiciele sektorów publicznego i prywatnego oraz organizacji pozarządowych i środowiska naukowego. Zastanawiano się jak możemy sprostać wyzwaniom stojącym przed transformacją ekologiczną? Kolejne sesje były doskonałą okazją do merytorycznych dyskusji w gronie uczestników, a także do generowania nowych pomysłów, rozwiązań i strategii dotyczących transformacji ekologicznej. Osiągnięcie neutralności klimatycznej to wyzwanie, które wymaga od nas umiejętnego planowania, inwestycji, rozwoju kompetencji, pozyskiwania nowej wiedzy i umiejętności, a także zmiany modeli biznesowych.

Na konferencji „Doświadczenia i perspektywy transformacji ekologicznej” Polskiej Izby Ekologii dr hab. Marta Pogrzeba, prof. IETU przedstawiła referat Adaptacja miast do zmian klimatu – rozwiązania oparte na naturze jako narzędzie zwiększenia bioróżnorodności w miastach, w którym omówiła również badania prowadzone w projekcie MOD4GRIN – Samowystarczalny, inteligentny moduł zielonej infrastruktury miejskiej w adaptacji do zmian klimatu

Natomiast Wanda Jarosz w wystąpieniu Programy edukacyjne i społeczne promujące świadomość ekologiczną i odpowiedzialność za ochronę przyrody podkreśliła, że do kreowania i wdrażania działań duże znaczenie ma nie tylko edukacja ekologiczna związana z ochroną przyrody czy zmianami klimatu, ale także ta kształtująca postawę obywatelską, zaangażowanie i aktywność społeczną, jak i oddolne budowanie partnerstwa lokalnego, instytucji publicznych, organizacji społecznych, przedsiębiorstw.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli m.in. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach, Prezydent Miasta Katowice oraz WFOŚiGW w Katowicach.

Więcej informacji na stronie Polskiej Izby Ekologii

 


do góry