Krajowy Plan Sprawiedliwej Transformacji dla polskich regionów górniczych – zgłaszanie projektów

W Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych trwają prace nad Krajowym Planem Sprawiedliwej Transformacji. Dokument ma wyznaczyć ramy dla procesu Sprawiedliwej Transformacji polskich regionów górniczych. IETU jest obecnie na etapie mapowania dużych projektów inwestycyjnych, wpisujących się w proces transformacji subregionów węglowych oraz zgodnych z celami Funduszu Sprawiedliwej Transformacji,  powiązanych polityk krajowych i strategii Europejskiego Zielonego Ładu.

Projekty inwestycyjne oraz projekty wprowadzające reformy w określonych dziedzinach powinny: wzmacniać odporność gospodarki i społeczeństwa na gwałtowne zaburzenia, a w szczególności wzmacniać potencjał wzrostu gospodarczego i jego trwałość; wzmacniać potencjał tworzenia nowych miejsc pracy; wspierać zmiany w kierunku tzw. zielonej gospodarki; wzmacniać cyfrowe zmiany w gospodarce i społeczeństwie oraz łagodzić skutki wpływu COVID-19 na życie ludzi i gospodarkę.

Zidentyfikowane projekty powinny w jak największym stopniu przyczyniać się do łagodzenia negatywnych skutków społeczno-gospodarczych odejścia od wydobycia węgla i jego wykorzystania w energetyce, a ich efekty powinny mieć trwały charakter. Projekty nie mogą być związane m.in. z inwestycjami w zakresie produkcji, przetwarzania, dystrybucji, składowania lub spalania paliw kopalnych, wsparcie nie może też być udzielone przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji (w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014).

Zgłaszane projekty powinny zakładać realizację w latach 2021-2030. Dodatkowo, tam gdzie jest to możliwe, należy oszacować liczbę nowych miejsc pracy, do utworzenia których przyczyni się realizacja projektu, a także lukę inwestycyjną uzasadniającą przyznanie pomocy publicznej.

W związku z powyższym zachęcamy Państwa do zgłaszania do IETU propozycji projektów wpisujących się w wymagania Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji w formie fiszek projektowych LINK. W formularzu fiszki znajduje się również opis wymagań – pobierz plik docx, pobierz plik pdf.

Przypominamy, że zgłoszenia należy przesyłać do 14 grudnia 2020 r. na adres .

Zaproszenie do składania fiszek projektowych nie jest naborem wniosków o finansowanie. Służy do zidentyfikowania projektów, które mogłyby być finansowane w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

 

 


do góry