Marta Pogrzeba wśród ekspertów nowych Grup Fokusowych EIP-AGRI

W ramach europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa w 2019 r. powołano pięć nowych grup, których eksperci zajmą się następującymi tematami: dzika przyroda i produkcja rolna (wildlife and agricultural production), zrównoważone uprawy przemysłowe w Europie (sustainable industrial crops in Europe), zmniejszenie śladu plastikowego w rolnictwie (reducing the plastic footprint of agriculture), zrównoważone systemy produkcji wołowiny (sustainable beef production systems) oraz klimatyczne (sub) tropikalne uprawy żywności w Unii Europejskiej (climate-smart (sub)tropical food crops in the European Union).

Ekspertów, którzy będą w nich pracować wyłoniono spośród 350 zgłoszonych kandydatów. W skład EIP-AGRI Focus Groups Sustainable industrial crops in Europe weszła dr hab. Marta Pogrzeba prof. IETU.

 

Czym zajmują się grupy fokusowe?

Grupy fokusowe europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI) to tymczasowe grupy wybranych ekspertów zajmujących się określonym tematem w zakresie rolnictwa oraz dzielących się wiedzą i doświadczeniem. Grupa bada innowacyjne rozwiązania problemów oraz możliwości badań naukowych w danej dziedzinie, a także analizuje efektywność nowych dobrych praktyk. Każda grupa fokusowa EIP-AGRI spotyka się dwukrotnie i sporządza raport z zaleceniami i wynikami.

Dr hab. Marta Pogrzeba prof. IETU od 2019 roku jest również członkiem EIP-AGRI Focus Group Protecting agricultural soils from contamination.

Zobacz film

 

EIP na rzecz bardziej wydajnego i zrównoważonego rolnictwa i leśnictwa

Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI) zostało zainicjowane przez Komisję Europejską w 2012 r. Ma ono przyczyniać się do realizacji strategii Unii Europejskiej Europa na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Jego celem jest wspieranie konkurencyjnego i zrównoważonego sektora rolnego i leśnego, który „osiąga więcej z mniej”. Przyczynia się do zapewnienia stałych dostaw żywności, pasz i biomateriałów oraz do zrównoważonego zarządzania podstawowymi zasobami naturalnymi, od których zależy rolnictwo i leśnictwo, działając w harmonii ze środowiskiem. Aby osiągnąć ten cel, EIP-AGRI łączy podmioty – rolników, doradców, naukowców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe itp. oraz pomaga budować pomost między badaniami naukowymi a praktyką.

Zobacz więcej

EIP – nowe podejście do innowacji

Europejskie partnerstwa innowacyjne to nowe podejście do badań i innowacji. Pięć europejskich partnerstw innowacyjnych pomaga gromadzić wiedzę fachową i zasoby, łącząc sektory publiczny i prywatny na poziomach UE, krajowym i regionalnym. Wszystkie EIP koncentrują się na korzyściach społecznych i szybkiej modernizacji. Wspierają współpracę między partnerami badawczymi i innowacyjnymi, aby byli w stanie osiągnąć lepsze i szybsze wyniki w porównaniu do istniejących podejść.


do góry