Zaproszenie | Seminarium IETU – Badania siedliskowe jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w Beskidzie Śląskim i Żywieckim – specyfika badań w terenie górskim, Katowice 14.12.2017

Lasy beskidzkie należą aktualnie do najbardziej zagrożonych. Przyczyną obecnej sytuacji jest zmiana w wyniku XIX wiecznej gospodarki leśnej naturalnych zespołów buczyny karpackiej na niestabilne monokultury świerkowe nieznanego pochodzenia. Znaczący wpływ na kondycję zdrowotną drzewostanów beskidzkich miało również wieloletnie oddziaływanie emisji z pobliskich okręgów przemysłowych, toteż naturalne fragmenty buczyny karpackiej zachowały się jedynie w rezerwatach przyrody tj., Oszast czy Śrubita. Prowadzona od wielu lat przebudowa powoli zmienia charakter i kondycję beskidzkich lasów, o czym świadczą pojawiające się odnowienia naturalne świerka, buka i jodły.

Badania witalności jodły prowadzone są ze względu na wycofywanie się gatunku z lasów Polski i całej Europy, słabe i bardzo słabe rezultaty reintrodukcji gatunku oraz bardzo duże straty w młodnikach jodłowych nasadzeń i samosiewów w różnych typach lasów, gleb i warunkach siedliskowych. Wobec powyższego na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach realizowany jest projekt: Określenie warunków siedliskowych i witalności jodły pospolitej (Abies alba Mill.) ze wskazaniem właściwych terenów do jej hodowli w Beskidzie Śląskim i Żywieckim (projekt finansowany jest przez WFOŚiGW w Katowicach), którego głównym celem  jest ocena kondycji jodły pospolitej na wspomnianym terenie w oparciu o badania wieloletnie oraz wytypowanie optymalnych miejsc do jej hodowli. Na seminarium zostanie przedstawiony zakres prowadzonych prac. Na przykładzie wybranych metod badawczych realizowanych przez IETU omówiona zostanie specyfika prowadzenia badań  terenowych w trudnym terenie jakim są lasy górskie.

   

Projekt Określenie warunków siedliskowych i witalności jodły pospolitej (Abies alba Mill.) ze wskazaniem właściwych terenów do jej hodowli w Beskidzie Śląskim i Żywieckim realizowany jest przez konsorcjum, w skład którego wchodzi Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Stowarzyszenie „Siedliska Naturowe”.

 

Prowadzący: Jacek Borgulat, IETU

Data i miejsce seminarium: 
14 grudnia 2017, g. 13.00
Katowice, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, ul. Kossutha 6

Program seminarium

Formularz rejestracji on-line

 

Więcej o Seminariach Otwartych IETU

 


do góry