Zaproszenie na webinarium IETU – Warstwy polimerów gwieździstych o właściwościach antybakteryjnych, 21.04.2022

Prowadząca: dr Barbara Mendrek – Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Zabrze

Przedmiotem webinarium będą wyniki badań otrzymane w projekcie Narodowego Centrum Nauki „SONATA” pt. „Nanowarstwy polimerów gwieździstych o właściwościach antybakteryjnych” - nr UMO-2017/26/D/ST5/00062, w którym zespół zajmującym się mikrobiologią środowiska w IETU wykonał badania właściwości antybakteryjnych syntetyzowanych polimerów.

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu współpracuje z IETU w zakresie mikrobiologii środowiska od roku 2013, kiedy rozpoczęto realizację 3-letniego wspólnego projektu pt.: „Wpływ biosurfaktantów produkowanych przez bakterie z rodzaju Bacillus na proces biosyntezy nanocząstek srebra (Ag-NPs) i ich właściwości” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań.

Głównym celem badań było zbadanie wpływu modyfikacji kopolimerów gwieździstych w roztworze i na powierzchni na aktywność antybakteryjną otrzymanych materiałów.

Polimery gwieździste metakrylanu N,N'- dimetyloaminoetylu (PDMAEMA) oraz kopolimery DMAEMA i metakrylanu oligo (glikolu etylenowego) (P(DMAEMA-ko-OEGMA-OH)) przyłączano kowalencyjnie (chemicznie i fotochemicznie) do podłoża krzemowego. Zarówno nanowarstwy polimerów gwieździstych jak i materiały tworzone w roztworze modyfikowano w celu zwiększenia aktywności antybakteryjnej. Modyfikację prowadzono poprzez czwartorzędowanie grup aminowych DMAEMA lub wprowadzenie nanocząstek srebra (AgNPs). Formowanie „in situ” AgNPs uzyskano poprzez redukcję azotanu srebra za pomocą grup aminowych zawartych w  ramionach gwiazd, tworząc w ten sposób materiały hybrydowe. Otrzymane materiały przed i po modyfikacjach charakteryzowano za pomocą rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronów (XPS), mikroskopii sił atomowych (AFM), elipsometrii, mikrowagi kwarcowej (QCM-D) oraz dyfrakcji rentgenowskiej (XRD). Ostatnim etapem badań była ocena właściwości antybakteryjnych otrzymanych warstw kopolimerów gwieździstych względem wybranych szczepów bakterii.

 

 

Data: 

21 kwietnia 2022, g. 13.00

Udział w Webinarium jest bezpłatny.
Spotkanie prowadzone będzie na platformie MS Teams.

Prosimy o rejestrację on-line do 20 kwietnia 2022 r.

Po rejestracji zgłoszenia uczestnicy otrzymają automatyczne potwierdzenie zarejestrowania oraz dzień przed webinarium link do spotkania on-line.

 

Program webinarium

Formularz zgłoszenia on-line

 

Więcej o Webinariach IETU

Od roku 1995 IETU rozpoczęło swoją działalność naukową i aplikacyjną w zakresie biologicznego oczyszczania gleb i ścieków zanieczyszczonych związkami pochodzenia antropogenicznego (bioremediacja). W latach 1995-2002 realizowany był projekt bioremediacji oczyszczania gruntów zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi finansowany, m.in. przez rząd USA, ówczesne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


do góry